ส เต็ ป 7 ค

ส เต็ ป 7 ค หมายถึง แผนกในการประเมินผลการเรียนการสอนในช่วงการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของประเทศไทย โดยจะประเมินใน 7 ด้านคือ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสมาธิและสะดวกใจต่อการเรียน ด้านทักษะการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางสังคม ด้านคิดเชิงบริหารและวางแผน ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านการเข้าใจในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ด้านอารมณ์และจิตใจ เป็นการประเมินในด้านความคิดเห็นและความรู้สึกจากเด็กว่าเข้าใจและตกลงในเรื่องนั้นไหม สามารถปรับปรุงเพื่อให้เด็กมีอารมณ์และจิตใจที่ดีต่อการเรียนได้

ด้านสมาธิและสะดวกใจต่อการเรียน เป็นการประเมินว่าเด็กมีความสามารถในการกลั่นกรองข้อมูล และมีความอดทนต่อการเรียนรู้หรือไม่ และสะดวกใจกับสถานการณ์การเรียน

ด้านทักษะการเรียนรู้ เป็นการประเมินว่าเด็กมีทักษะในการอ่าน เขียน และคำนวณเป็นพื้นฐานหรือไม่ ซึ่งด้านนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล

ด้านความสามารถทางสังคม เป็นการประเมินว่าเด็กมีการพัฒนาทักษะด้านสังคมรับรู้เห็นช่วงอายุนี้หรือไม่ และสามารถปรับปรุงและพัฒนาต่อไปได้อย่างเหมาะสม

ด้านคิดเชิงบริหารและวางแผน เป็นการประเมินว่าเด็กสามารถวางแผนการเรียนรู้ต่อไปได้อย่างเหมาะสม และมีการจัดการเวลาและทรัพยากรให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของตนเองหรือไม่

ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการประเมินว่าเด็กมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสามารถเรียนรู้ได้โดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเหมาะสม โดยจะส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้านการเข้าใจในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เป็นการประเมินว่าเด็กมีความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีได้หรือไม่

ส เต็ ป 7 ค เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ สามารถมองเห็นประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็ก และพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยรวมของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเรียนรู้